OM

FÖRENINGEN

Kvarnboängar odlarförening är en ideell förening som startades vintern 2007/2008. Odlingsområdet ligger på ängen vid Naturstensparken, ett stenkast från ICA Maxi Stenhagen. Marken arrenderar vi av Uppsala Kommun.


På området finns 72 odlingslotter på vardera cirka 60 kvadratmeter. Två gånger om året, vår och höst, träffas vi för att tillsammans ta hand om de gemensamma ytorna. Dessa träffar avslutas med kaffe och korvgrillning.

ARRENDE

MEDLEMSAVGIFT

Betalas vid inträde i föreningen, för närvarande 200:-

ARRENDE

Ska betalas enligt stadgarna senast den sista februari varje år. Titta på kartan för att se vilken avgift som gäller för just din lott.


Bankgironummer: 5000-6659


Här nedan finns länkar till arrendekontrakt samt föreningens stadgar

ORDNINGSREGLER

Uppsala kommun har upplåtit mark till koloniträdgårdsverksamhet för att bereda invånarna i kommunen tillfälle till rekreation och värdefull fritidssysselsättning.


Den upplåtna marken skall därför disponeras så att den också utgör ett tilltalande inslag i miljön och sköts på ett ur miljösynpunkt ekologiskt riktigt sätt. De som har arrenderätt till kolonilotterna måste i sin verksamhet ta hänsyn härtill och till varandra.


Dessa ordningsregler har godkänts av Uppsala Kommun och Kvarnboängar odlarförening. Föreningen kan anta kompletterande regler vilka skall godkännas av kommunen.


 1. På odlingslott får byggnad inte uppföras, inte heller får lotten inhägnas med staket eller annat stängsel. Lotten får markeras med en trädsarg eller dyl. med en högsta höjd av 10 cm. Markeringen skall vara enhetlig. Den del av odlingslott som används som sittplats och för gräsmatta får bara uppta en mindre del av lotten, högst 10 kvadratmeter.

 2. Spaljéer för växter och liknande, skall smälta väl in i miljön och får inte medföra några hinder för andra odlare. Redskapslådor, vattentunnor, inhägnader för komposter och liknande skall hållas vårdade och snyggt målade i anvisad färg.

 3. Drivhus, buskar och andra högre växter får inte placeras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom skuggning mm. Träd får inte planteras på lotten. Drivhusets placering ska godkännas av styrelsen före uppförandet.

 4. Den upplåtna lotten skall skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck. Odlingarna skall skötas väl och i möjligaste mån hållas fria från ogräs, liksom gångar och allmänna ytor mellan olika lotter. Blast, ogräs och liknande skall samlas i kompost eller föras till anvisad plats. Lotten får inte till någon del användas till upplag för skräp.

 5. Bränning av avfall från lotten får inte ske under tiden 15 maj - 15 september och under den tillåtna tiden endast då den kan ske utan att förorsaka skada eller obehag för övriga inom och utom området.

 6. Vid vattning skall de vattenposter, som finns inom området användas. Vattenhämtning och på- respektive avkoppling av vattenslang skall göras så att marken nedanför och kring vattenposten inte blir vattendränkt. Den som vattnar med slang eller använder spridare får inte lämna dessa utan tillsyn. Vattenslang skall tas bort och ställas undan när vattningen är avslutad. Den som vattnar med slang får inte disponera vattenpost så länge att andra odlare hindras från att vattna.

 7. Sällskapsdjur får medföras på lotten. Inom lotten skall djuret ha sådan tillsyn att andra odlare inte utsätts för obehag. Hund skall vara kopplad.

 8. Arbetet på lotten skall varje år påbörjas i så god tid att lotten är i huvudsak iordningställd och städad den 15 juni. Efter odlingssäsongen skall lotten städas upp före den 1 december.

 9. Medlem i föreningen har inte rätt att till någon del överlåta eller upplåta lotten till annan person såvida inte styrelsen har gett medgivande. Medlem har inte heller rätt att för eget syfte helt eller delvis bruka annan medlems lott.

 10. Medlem skall eftersträva att odla på ett ekologiskt riktigt sätt varvid användningen av så kallad konstgödsel bör undvikas. Kemiska bekämpningsmedel är inte tillåtna på området.

 11. Allvarliga växtskadegörare som vinbärsgallkvalster, jordgubbskvalster, klumprotssjuka på kål, potatiscystnematod (Potatisål) m.fl. ska anmälas till styrelsen som efter samråd med sakkunnig beslutar om lämpliga åtgärder.

 12. Medlem är skyldig att delta i föreningens eventuella gemensamma arbetsuppgifter som t ex städning av området, iordningställande av gångar, vägar, häck, staket mm.

 13. Föreningens gemensamma trädgårdsredskap och verktyg skall skötas väl och återlämnas dagligen efter brukandet. Det åligger den som åsamkat eventuell skada på dessa redskap att laga/ersätta dessa.

 14. Mindre drivhus, med en högsta höjd av 150 cm får uppställas på odlingslotten. Drivhuset får inte vara infattat av glas. Plast får inte sitta kvar på drivhuset över vintern utan måste tas bort efter odlingssäsongen.

 15. Medlem som medvetet bryter mot dessa ordningsföreskrifter kan uteslutas ur föreningen och mister därmed arrenderätten till odlingslotten.

 16. För ökad trivsel och gemenskap ska alla odlare ge sig tillkänna och hälsa/”heja” på varandra när man kommer till området. Detta för att det ska kännas tryggare att vara där genom att man har överblick över vem som finns på plats.