OM

FÖRENINGEN

Kvarnboängar odlarförening är en ideell förening som startades vintern 2007/2008. Odlingsområdet ligger på ängen vid Naturstensparken, ett stenkast från ICA Maxi Stenhagen. Marken arrenderar vi av Uppsala Kommun.


På området finns 72 odlingslotter på vardera cirka 60 kvadratmeter. Två gånger om året, vår och höst, träffas vi för att tillsammans ta hand om de gemensamma ytorna. Dessa träffar avslutas med kaffe och korvgrillning.

ARRENDE

MEDLEMSAVGIFT

Betalas vid inträde i föreningen, för närvarande 200:-

ARRENDE

Ska betalas enligt stadgarna senast den sista februari varje år. Titta på kartan för att se vilken avgift som gäller för just din lott.


Bankgironummer: 5000-6659


Här nedan finns länkar till arrendekontrakt samt föreningens stadgar

Uppsala kommun har upplåtit mark till koloniträdgårdsverksamhet för att bereda
invånarna i kommunen tillfälle till rekreation och värdefull fritidssysselsättning.


Den upplåtna marken skall därför disponeras så att den också utgör ett tilltalande
inslag i miljön och sköts på ett ur miljösynpunkt ekologiskt riktigt sätt. De som har
arrenderätt till kolonilotterna måste i sin verksamhet ta hänsyn härtill och till varandra.


1. På odlingslott får byggnad inte uppföras, inte heller får lotten inhägnas med staket
eller annat stängsel. Lotten får markeras med en trädsarg eller dyl. med en högsta
höjd av 10 cm. Markeringen skall vara enhetlig. Den del av odlingslott som
används som sittplats och för gräsmatta får bara uppta en mindre del av lotten,
cirka 10 kvadratmeter.


2. Spaljéer för växter och liknande, skall smälta väl in i miljön och får inte medföra
några hinder för andra odlare. Redskapslådor, vattentunnor, inhägnader för
komposter och liknande skall hållas vårdade och snyggt målade i anvisad färg.


3. Växthus buskar och andra högre växter får inte placeras så att de omgivande
lotterna orsakas besvär genom skuggning mm. Träd får inte planteras på lotten.


4. Den upplåtna lotten skall skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck.
Odlingarna skall skötas väl och i möjligaste mån hållas fria från ogräs, liksom
gångar och allmänna ytor mellan olika lotter. Blast, ogräs och liknande skall
samlas i kompost eller föras till anvisad plats. Lotten får inte till någon del
användas till upplag för skräp.


5. Bränning av avfall från lotten får inte ske under tiden 15 maj - 15 september och
under den tillåtna tiden endast då den kan ske utan att förorsaka skada eller
obehag för övriga inom och utom området.


6. Vid avslutad vattning ska kranen stängas av. Om slang har använts ska den tas
bort. Om slang eller vattenspridare används så får de inte lämnas utan tillsyn.


7. Sällskapsdjur får medföras på lotten. Hund skall vara kopplad.


8. Arbetet på lotten skall varje år påbörjas i så god tid att lotten är i huvudsak
iordningställd och städad den 15 juni. Efter odlingssäsongen skall lotten städas
upp före den 1 december.


9. Medlem i föreningen har inte rätt att till någon del överlåta eller upplåta lotten till
annan person såvida inte styrelsen har gett medgivande. Medlem har inte heller
rätt att för eget syfte helt eller delvis bruka annan medlems lott.


10. Medlem skall eftersträva att odla på ett ekologiskt riktigt sätt varvid användningen
av så kallad konstgödsel bör undvikas. Kemiska bekämpningsmedel är inte
tillåtna på området.


11. Allvarliga växtskadegörare som vinbärsgallkvalster, jordgubbskvalster,
klumprotssjukapå kål, potatiscystnematod (Potatisål) m.fl. ska anmälas till
styrelsen som efter samråd med sakkunnig beslutar om lämpliga åtgärder.


12. Medlem är skyldig att delta i föreningens eventuella gemensamma arbetsuppgifter
som t ex städning av området, iordningställande av gångar, vägar, häck, staket
mm.


13. Föreningens gemensamma trädgårdsredskap och verktyg skall skötas väl och
återlämnas dagligen efter brukandet. Det åligger den som orsakat eventuell skada
på dessa redskap att laga/ersätta dessa.


14. Ett växthus på högst 10 kvadratmeter får sättas upp på odlingslotten. Växthusets
placering ska godkännas av styrelsen före uppförandet. Växthuset får inte vara av
glas och får inte stå uppe under perioden 1 november till 31 mars.


15. Medlem som medvetet bryter mot dessa ordningsföreskrifter kan uteslutas ur
föreningen och mister därmed arrenderätten till odlingslotten.


16. För ökad trivsel och gemenskap ska alla odlare ge sig tillkänna och hälsa/”heja”
på varandra när man kommer till området. Detta för att det ska kännas tryggare
att vara där genom att man har överblick över vem som finns på plats.